李子中文网_古诗词鉴赏及古诗词名句综合性网站

潮州韩文公庙碑

古诗大全 2020-03-24 10:25:38admin
 
 匹夫而为百世师,一言而为天下法。是皆有以参天地之化,关盛衰之运,其生也有自来,其逝也有所为。故申、吕自岳降,傅说为列...
古诗词分类:
潮州韩文公庙碑原文宋朝     苏轼
 匹夫而为百世师,一言而为天下法。是皆有以参天地之化,关盛衰之运,其生也有自来,其逝也有所为。故申、吕自岳降,傅说为列星,古今所传,不可诬也。孟子曰:“我善养吾浩然之气。”是气也,寓于寻常之中,而塞乎天地之间。卒然遇之,则王公失其贵,晋、楚失其富,良、平失其智,贲、育失其勇,仪、秦失其辩。是孰使之然哉?其必有不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不随死而亡者矣。故在天为星辰,在地为河岳,幽则为鬼神,而明则复为人。此理之常,无足怪者。
自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观、开元之盛,辅以房、杜、姚、宋而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅:此岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎?
盖尝论天人之辨,以谓人无所不至,惟天不容伪。智可以欺王公,不可以欺豚鱼;力可以得天下,不可以得匹夫匹妇之心。故公之精诚,能开衡山之云,而不能回宪宗之惑;能驯鳄鱼之暴,而不能弭皇甫镈、李逢吉之谤;能信于南海之民,庙食百世,而不能使其身一日安于朝廷之上。盖公之所能者天也,其所不能者人也。
始潮人未知学,公命进士赵德为之师。自是潮之士,皆笃于文行,延及齐民,至于今,号称易治。信乎孔子之言,“君子学道则爱人,小人学道则易使”也。潮人之事公也,饮食必祭,水旱疾疫,凡有求必祷焉。而庙在刺史公堂之后,民以出入为艰。前太守欲请诸朝作新庙,不果。元佑五年,朝散郎王君涤来守是邦。凡所以养士治民者,一以公为师。民既悦服,则出令曰:“愿新公庙者,听!”民欢趋之,卜地于州城之南七里,期年而庙成。
或曰:“公去国万里,而谪于潮,不能一岁而归。没而有知,其不眷恋于潮也,审矣。”轼曰:“不然!公之神在天下者,如水之在地中,无所往而不在也。而潮人独信之深,思之至,焄蒿凄怆,若或见之。譬如凿井得泉,而曰水专在是,岂理也哉?”元丰七年,诏拜公昌黎伯,故榜曰:“昌黎伯韩文公之庙。”潮人请书其事于石,因作诗以遗之,使歌以祀公。其辞曰:“公昔骑龙白云乡,手抉云汉分天章,天孙为织云锦裳。飘然乘风来帝旁,下与浊世扫秕糠。西游咸池略扶桑,草木衣被昭回光。追逐李、杜参翱翔,汗流籍、湜走且僵,灭没倒影不能望。作书抵佛讥君王,要观南海窥衡湘,历舜九嶷吊英、皇。祝融先驱海若藏,约束蛟鳄如驱羊。钧天无人帝悲伤,讴吟下招遣巫阳。犦牲鸡卜羞我觞,於粲荔丹与蕉黄。公不少留我涕滂,翩然被发下大荒。”
潮州韩文公庙碑古诗拼音:
 pǐ fū ér wéi bǎi shì shī ,yī yán ér wéi tiān xià fǎ 。shì jiē yǒu yǐ cān tiān dì zhī huà ,guān shèng shuāi zhī yùn ,qí shēng yě yǒu zì lái ,qí shì yě yǒu suǒ wéi 。gù shēn 、lǚ zì yuè jiàng ,fù shuō wéi liè xīng ,gǔ jīn suǒ chuán ,bú kě wū yě 。mèng zǐ yuē :“wǒ shàn yǎng wú hào rán zhī qì 。”shì qì yě ,yù yú xún cháng zhī zhōng ,ér sāi hū tiān dì zhī jiān 。zú rán yù zhī ,zé wáng gōng shī qí guì ,jìn 、chǔ shī qí fù ,liáng 、píng shī qí zhì ,bēn 、yù shī qí yǒng ,yí 、qín shī qí biàn 。shì shú shǐ zhī rán zāi ?qí bì yǒu bú yī xíng ér lì ,bú shì lì ér háng ,bú dài shēng ér cún ,bú suí sǐ ér wáng zhě yǐ 。gù zài tiān wéi xīng chén ,zài dì wéi hé yuè ,yōu zé wéi guǐ shén ,ér míng zé fù wéi rén 。cǐ lǐ zhī cháng ,wú zú guài zhě 。 匹夫而为百世师,一言而为天下法。是皆有以参天地之化,关盛衰之运,其生也有自来,其逝也有所为。故申、吕自岳降,傅说为列星,古今所传,不可诬也。孟子曰:“我善养吾浩然之气。”是气也,寓于寻常之中,而塞乎天地之间。卒然遇之,则王公失其贵,晋、楚失其富,良、平失其智,贲、育失其勇,仪、秦失其辩。是孰使之然哉?其必有不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不随死而亡者矣。故在天为星辰,在地为河岳,幽则为鬼神,而明则复为人。此理之常,无足怪者。
zì dōng hàn yǐ lái ,dào sàng wén bì ,yì duān bìng qǐ ,lì táng zhēn guān 、kāi yuán zhī shèng ,fǔ yǐ fáng 、dù 、yáo 、sòng ér bú néng jiù 。dú hán wén gōng qǐ bù yī ,tán xiào ér huī zhī ,tiān xià mí rán cóng gōng ,fù guī yú zhèng ,gài sān bǎi nián yú cǐ yǐ 。wén qǐ bā dài zhī shuāi ,ér dào jì tiān xià zhī nì ;zhōng fàn rén zhǔ zhī nù ,ér yǒng duó sān jun1 zhī shuài :cǐ qǐ fēi cān tiān dì ,guān shèng shuāi ,hào rán ér dú cún zhě hū ? 自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观、开元之盛,辅以房、杜、姚、宋而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅:此岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎?
gài cháng lùn tiān rén zhī biàn ,yǐ wèi rén wú suǒ bú zhì ,wéi tiān bú róng wěi 。zhì kě yǐ qī wáng gōng ,bú kě yǐ qī tún yú ;lì kě yǐ dé tiān xià ,bú kě yǐ dé pǐ fū pǐ fù zhī xīn 。gù gōng zhī jīng chéng ,néng kāi héng shān zhī yún ,ér bú néng huí xiàn zōng zhī huò ;néng xùn è yú zhī bào ,ér bú néng mǐ huáng fǔ bó 、lǐ féng jí zhī bàng ;néng xìn yú nán hǎi zhī mín ,miào shí bǎi shì ,ér bú néng shǐ qí shēn yī rì ān yú cháo tíng zhī shàng 。gài gōng zhī suǒ néng zhě tiān yě ,qí suǒ bú néng zhě rén yě 。 盖尝论天人之辨,以谓人无所不至,惟天不容伪。智可以欺王公,不可以欺豚鱼;力可以得天下,不可以得匹夫匹妇之心。故公之精诚,能开衡山之云,而不能回宪宗之惑;能驯鳄鱼之暴,而不能弭皇甫镈、李逢吉之谤;能信于南海之民,庙食百世,而不能使其身一日安于朝廷之上。盖公之所能者天也,其所不能者人也。
shǐ cháo rén wèi zhī xué ,gōng mìng jìn shì zhào dé wéi zhī shī 。zì shì cháo zhī shì ,jiē dǔ yú wén háng ,yán jí qí mín ,zhì yú jīn ,hào chēng yì zhì 。xìn hū kǒng zǐ zhī yán ,“jun1 zǐ xué dào zé ài rén ,xiǎo rén xué dào zé yì shǐ ”yě 。cháo rén zhī shì gōng yě ,yǐn shí bì jì ,shuǐ hàn jí yì ,fán yǒu qiú bì dǎo yān 。ér miào zài cì shǐ gōng táng zhī hòu ,mín yǐ chū rù wéi jiān 。qián tài shǒu yù qǐng zhū cháo zuò xīn miào ,bú guǒ 。yuán yòu wǔ nián ,cháo sàn láng wáng jun1 dí lái shǒu shì bāng 。fán suǒ yǐ yǎng shì zhì mín zhě ,yī yǐ gōng wéi shī 。mín jì yuè fú ,zé chū lìng yuē :“yuàn xīn gōng miào zhě ,tīng !”mín huān qū zhī ,bo dì yú zhōu chéng zhī nán qī lǐ ,qī nián ér miào chéng 。 始潮人未知学,公命进士赵德为之师。自是潮之士,皆笃于文行,延及齐民,至于今,号称易治。信乎孔子之言,“君子学道则爱人,小人学道则易使”也。潮人之事公也,饮食必祭,水旱疾疫,凡有求必祷焉。而庙在刺史公堂之后,民以出入为艰。前太守欲请诸朝作新庙,不果。元佑五年,朝散郎王君涤来守是邦。凡所以养士治民者,一以公为师。民既悦服,则出令曰:“愿新公庙者,听!”民欢趋之,卜地于州城之南七里,期年而庙成。
huò yuē :“gōng qù guó wàn lǐ ,ér zhé yú cháo ,bú néng yī suì ér guī 。méi ér yǒu zhī ,qí bú juàn liàn yú cháo yě ,shěn yǐ 。”shì yuē :“bú rán !gōng zhī shén zài tiān xià zhě ,rú shuǐ zhī zài dì zhōng ,wú suǒ wǎng ér bú zài yě 。ér cháo rén dú xìn zhī shēn ,sī zhī zhì ,hūn hāo qī chuàng ,ruò huò jiàn zhī 。pì rú záo jǐng dé quán ,ér yuē shuǐ zhuān zài shì ,qǐ lǐ yě zāi ?”yuán fēng qī nián ,zhào bài gōng chāng lí bó ,gù bǎng yuē :“chāng lí bó hán wén gōng zhī miào 。”cháo rén qǐng shū qí shì yú shí ,yīn zuò shī yǐ yí zhī ,shǐ gē yǐ sì gōng 。qí cí yuē :“gōng xī qí lóng bái yún xiāng ,shǒu jué yún hàn fèn tiān zhāng ,tiān sūn wéi zhī yún jǐn shang 。piāo rán chéng fēng lái dì páng ,xià yǔ zhuó shì sǎo bǐ kāng 。xī yóu xián chí luè fú sāng ,cǎo mù yī bèi zhāo huí guāng 。zhuī zhú lǐ 、dù cān áo xiáng ,hàn liú jí 、shí zǒu qiě jiāng ,miè méi dǎo yǐng bú néng wàng 。zuò shū dǐ fó jī jun1 wáng ,yào guān nán hǎi kuī héng xiāng ,lì shùn jiǔ yí diào yīng 、huáng 。zhù róng xiān qū hǎi ruò cáng ,yuē shù jiāo è rú qū yáng 。jun1 tiān wú rén dì bēi shāng ,ōu yín xià zhāo qiǎn wū yáng 。bó shēng jī bo xiū wǒ shāng ,yú càn lì dān yǔ jiāo huáng 。gōng bú shǎo liú wǒ tì pāng ,piān rán bèi fā xià dà huāng 。” 或曰:“公去国万里,而谪于潮,不能一岁而归。没而有知,其不眷恋于潮也,审矣。”轼曰:“不然!公之神在天下者,如水之在地中,无所往而不在也。而潮人独信之深,思之至,焄蒿凄怆,若或见之。譬如凿井得泉,而曰水专在是,岂理也哉?”元丰七年,诏拜公昌黎伯,故榜曰:“昌黎伯韩文公之庙。”潮人请书其事于石,因作诗以遗之,使歌以祀公。其辞曰:“公昔骑龙白云乡,手抉云汉分天章,天孙为织云锦裳。飘然乘风来帝旁,下与浊世扫秕糠。西游咸池略扶桑,草木衣被昭回光。追逐李、杜参翱翔,汗流籍、湜走且僵,灭没倒影不能望。作书抵佛讥君王,要观南海窥衡湘,历舜九嶷吊英、皇。祝融先驱海若藏,约束蛟鳄如驱羊。钧天无人帝悲伤,讴吟下招遣巫阳。犦牲鸡卜羞我觞,於粲荔丹与蕉黄。公不少留我涕滂,翩然被发下大荒。”

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
潮州韩文公庙碑古诗翻译:

 匹夫而为百世师,一言而为天下法。是皆有以参天地之化,关盛衰之运,其生也有自来,其逝也有所为。故申、吕自岳降,傅说为列星,古今所传,不可诬也。孟子曰:“我善养吾浩然之气。”是气也,寓于寻常之中,而塞乎天地之间。卒然遇之,则王公失其贵,晋、楚失其富,良、平失其智,贲、育失其勇,仪、秦失其辩。是孰使之然哉?其必有不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不随死而亡者矣。故在天为星辰,在地为河岳,幽则为鬼神,而明则复为人。此理之常,无足怪者。
 一个普通人却成为千百代的榜样,一句话却成为天下人效法的准则。这是因为他们的品格可以与天地化育万物相提并论,也关系到国家气运的盛衰。他们的降生是有来历的,他们的逝世也是有所作为的。所以,申伯、吕侯由高山之神降生,傅说死后成为天上的列星,从古到今的传说,是不可否认的。孟子说:“我善于修养我盛大正直的气。”这种气,寄托在平常事物中,又充满于天地之间。突然遇上它,那么,王公贵族就会失去他们的尊贵,晋国、楚国就会失去它们的富有,张良、陈平就会失去他们的智慧,孟贲、夏育就会失去他们的勇力,张仪、苏秦就会失去他们的辩才。是什么东西使它这样的呢?那一定有一种不依附形体而成立,不依靠外力而行动,不等待出生就存在,不随着死亡就消逝的东西了。所以在天上就成为星宿,在地下就化为河川山岳;在阴间就成为鬼神,在阳世便又成为人。这个道理十分平常,不值得奇怪的。

 自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观、开元之盛,辅以房、杜、姚、宋而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅:此岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎?
 自从东汉以来,儒道沦丧,文风败坏,佛、道等邪说一齐出现。经历了唐代贞观、开元的兴盛时期,依靠房玄龄、杜如晦、姚崇、宋璟等名臣辅佐,还不能挽救。只有韩文公从普通人里崛起,在谈笑风生中指挥古文运动,天下人纷纷倾倒追随他,使思想和文风又回到正路上来,到现在已经有三百年左右了。他的文章使八代以来的衰败文风,得到振兴,他对儒道的宣扬,使天下人在沉溺中得到拯救,他的忠诚曾触犯了皇帝的恼怒,他的勇气能折服三军的主帅:这难道不是与天地化育万物相并列,关系到国家盛衰,浩大刚正而独立存在的正气吗?

 盖尝论天人之辨,以谓人无所不至,惟天不容伪。智可以欺王公,不可以欺豚鱼;力可以得天下,不可以得匹夫匹妇之心。故公之精诚,能开衡山之云,而不能回宪宗之惑;能驯鳄鱼之暴,而不能弭皇甫镈、李逢吉之谤;能信于南海之民,庙食百世,而不能使其身一日安于朝廷之上。盖公之所能者天也,其所不能者人也。
 我曾谈论过天道和人事的区别:认为人没有什么事不能做出来,只是天不容许人作伪。人的智谋可以欺骗王公,却不能欺骗小猪和鱼;人的力量可以取得天下,却不能取得普通老百姓的民心。所以韩公的专心诚意,能够驱散衡山的阴云,却不能够挽回宪宗佞佛的执迷不悟;能够驯服鳄鱼的凶暴,却不能够制止皇甫镈、李逢吉的诽谤;能够在潮州老百姓中取得信任,百代都享受庙堂祭祀,却不能使自身在朝廷上有一天的平安。原来,韩公能够遵从的,是天道;他不能屈从的,是人事。

 始潮人未知学,公命进士赵德为之师。自是潮之士,皆笃于文行,延及齐民,至于今,号称易治。信乎孔子之言,“君子学道则爱人,小人学道则易使”也。潮人之事公也,饮食必祭,水旱疾疫,凡有求必祷焉。而庙在刺史公堂之后,民以出入为艰。前太守欲请诸朝作新庙,不果。元佑五年,朝散郎王君涤来守是邦。凡所以养士治民者,一以公为师。民既悦服,则出令曰:“愿新公庙者,听!”民欢趋之,卜地于州城之南七里,期年而庙成。
 从前,潮州人不知道学习儒道,韩公指定进士赵德做他们的老师。从此潮州的读书人,都专心于学问的研究和品行的修养,并影响到普通百姓。直到现在,潮州被称为容易治理的地方。确实不错啊,孔子曾说过这样的话:“有地位的人学了道理,就会爱护人民;地位低的人学了道理,就容易治理。”潮州人敬奉韩公,吃喝的时候必定要祭祀他,水灾旱荒、疾病瘟疫,凡是有求助于神灵的事,必定到祠庙里去祈祷。可是祠庙在州官衙门大堂的后面,百姓以为进出不方便。前任州官想申请朝廷建造新的祠庙,没有成功。元佑五年,朝散郎王涤先生来担任这个州的知州,凡是用来培养士子,治理百姓的措施,完全以韩公为榜样。老百姓心悦诚服以后,便下命令说:“愿意重新修建韩公祠庙的人,就来听从命令。”老百姓高高兴兴地赶来参加这项工程。在州城南面七里选了一块好地方,一年后新庙就建成了。

 或曰:“公去国万里,而谪于潮,不能一岁而归。没而有知,其不眷恋于潮也,审矣。”轼曰:“不然!公之神在天下者,如水之在地中,无所往而不在也。而潮人独信之深,思之至,焄蒿凄怆,若或见之。譬如凿井得泉,而曰水专在是,岂理也哉?”元丰七年,诏拜公昌黎伯,故榜曰:“昌黎伯韩文公之庙。”潮人请书其事于石,因作诗以遗之,使歌以祀公。其辞曰:“公昔骑龙白云乡,手抉云汉分天章,天孙为织云锦裳。飘然乘风来帝旁,下与浊世扫秕糠。西游咸池略扶桑,草木衣被昭回光。追逐李、杜参翱翔,汗流籍、湜走且僵,灭没倒影不能望。作书抵佛讥君王,要观南海窥衡湘,历舜九嶷吊英、皇。祝融先驱海若藏,约束蛟鳄如驱羊。钧天无人帝悲伤,讴吟下招遣巫阳。犦牲鸡卜羞我觞,於粲荔丹与蕉黄。公不少留我涕滂,翩然被发下大荒。”
 有人说:“韩公远离京城约万里,而贬官到潮州,不到一年便回去了,他死后有知的话,是不会深切怀念潮州的,这是明摆着的。”我说:“不是这样的,韩公的神灵在人间,好比水在地上,没有什么地方不存在。而且潮州人信仰得特别深厚,思念得十分恳切,每当祭祀时,香雾缭绕,不由涌起悲伤凄怆的感觉,就象见到了他,好比挖一口井得到了水,就说水只在这个地方,难道有这个道理的吗?”元丰七年,皇帝下诏书封韩公为昌黎伯,所以祠庙的匾额上题为“昌黎伯韩文公之庙。”潮州人请我书写他的事迹刻在石碑上,因此作首诗送给他们,让他们歌唱着祭祀韩公,歌词说:您从前骑龙邀游在白云乡,双手拨动银河,挑开天上的云彩,织女替您织成云锦衣裳。您轻快地乘着风来到皇帝的身旁,下降到人间,为混乱的俗世扫除异端。您在西边游览了咸池,巡视了扶桑,草木都披上了您的恩泽,承受着您的光辉普照。您追随李白、杜甫,与他们一起比翼翱翔,使张籍皇甫湜奔跑流汗、两腿都跑僵了,也不能仰见您那能使倒影消失的耀眼光辉。您上书痛斥佛教,讽谏君王,被邀请到潮州来观看,中途又游览了衡山和湘水,经过了埋葬帝舜的九嶷山,凭吊了娥皇和女英。到了潮州,祝融为您在前面开路,海若躲藏起来了,您管束蛟龙、鳄鱼,好像驱赶羊群一样。天上缺少人材,天帝感到悲伤,派巫阳唱着歌到下界招您的英魂上天。用牦牛作祭品,用鸡骨来占卜,敬献上我们的美酒;还有殷红的荔枝,金黄的香蕉。您不肯稍作停留,使我们泪下如雨,只得送您的英灵,披着头发,轻快地返回仙乡。

 

诗人简介 古诗大全 古诗文 成语大全
李子中文网_古诗词鉴赏及古诗词名句综合性网站,  注:本站内容除注明“原创”外均收集于网络,蜀ICP备19036298号